• SIGMA


    • Regulamin Dzielnicowego Konkursu Matematycznego „Sigma” na Woli

     w roku szkolnym 2018/2019

      

     1. Wstęp

      

     1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej z dzielnicy Wola.
     2. Do przeprowadzenia konkursu powołana zostaje Dzielnicowa Komisja Konkursu Matematycznego, w skład której wchodzą nauczyciele matematyki szkół podstawowych dzielnicy Wola
     3. Patronat merytoryczny nad konkursem sprawuje doradca metodyczny w zakresie matematyki Ewa Janiec.
     4. Terminarz konkursu na dany rok szkolny zatwierdzany jest w październiku.
     5. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 148.

      

         Administrowanie danymi osobowymi:

     • Szkoła Podstawowa nr 148 w Warszawie jest administratorem danych osobowych uczestników Dzielnicowego Konkursu Matematycznego „Sigma”. Dane te przetwarzane są w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie.
     • Przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny
      na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby organizacji konkursu.

      

      

     1. Cele konkursu

      

     1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów.
     2. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej.
     3. Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach.
     4. Pobudzanie uczniów do twórczego myślenia.

      

     1. Organizacja konkursu

      

     1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Dzielnicowa Komisja Konkursowa.
     2. Konkurs jest dwuetapowy:

           I etap szkolny:

           Kl. IV, V , VI, VII i VIII– 16. 01. 2019r (środa)

           II etap - dzielnicowy –6. 04. 2019r (sobota) o godz. 900.

      

      

     1. Przebieg konkursu

      

     1. Konkurs ma formę pisemną. Prace pisane są na papierze podaniowym.
     2. Na każdym etapie jest do rozwiązania 5 zadań, każde jest punktowane w skali 0 – 5p
     3. Podanie jedynie poprawnej odpowiedzi nie może być nagrodzone maksymalną liczbą punktów za dane zadanie. Wymagana jest obecność wszystkich elementów rozwiązania zadania, czytelność, logiczność zapisu i estetyka wykonania.
     4. Zadania na każdy etap wybiera Dzielnicowa Komisja Konkursowa z zadań

      nadesłanych przez szkoły ( każda szkoła do 23października przysyła pocztą elektroniczną: 15  zadań –po trzy dla klas 4, 5 , 6, 7 i 8orazpropozycje rozwiązania).W przypadku niedostarczenia zestawów zadań zgodniez regulaminem, szkoła  nie bierze udziału w konkursie.

     1. Prace uczestników konkursu na I i II etapie są kodowane.
     2. Czas trwania każdego etapu wynosi 90 minut od chwili rozdania kartek z treścią

           zadań.

     1. Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali minimum 20 punktów

           i rozwiązali co najmniej dwa zadania na maksymalną liczbę punktów.

     1. Laureatami zostają uczniowie, którzy w II etapie ( dzielnicowym ) uzyskali minimum 20 punktów, w tym co najmniej dwa zadania rozwiązali bezbłędnie.
     2. Uczestnik konkursu nie może używać kalkulatora, korektora i czerwonego długopisu.

     Praca nie może być również pisana ołówkiem i długopisem ścieralnym.

      

     I etap ( szkolny )

      

     1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
     2. Zestawy zadań na poszczególne poziomy układa Dzielnicowa Komisja Konkursowa.
     3. Prace w I etapie są sprawdzane i oceniane przez Szkolną Komisję Konkursową według kryteriów przygotowanych przez Dzielnicową Komisję Konkursową.
     4. Protokół z przebiegu I etapu konkursu wraz z pracami uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu należy przesłać do organizatora konkursu-Szkoły Podstawowej nr 148 do 25stycznia2019r.

      

     II etap (dzielnicowy )

      

     1. Etap dzielnicowy organizuje i przeprowadza Dzielnicowa Komisja Konkursowa.
     2. Zadania na II etap przygotowuje Dzielnicowa Komisja Konkursowa.
     3. Po sprawdzeniu  prac Dzielnicowa Komisja sporządza protokół z przebiegu II etapu.
     4. Dzielnicowa Komisja zatwierdza wyniki konkursu etapu dzielnicowego i sporządza listę laureatów po konsultacji prac laureatów przez doradcę metodycznego matematyki.
     5. O wynikach etapu dzielnicowego szkoły podstawowe powiadamiane są pisemnie w ciągu tygodnia od przeprowadzenia konkursu.
     6. W szczególnych przypadkach na wniosek doradcy Dzielnicowa Komisja Konkursowa ponownie analizuje wyniki II etapu i sporządza aneks do protokołu.
     7. Decyzja komisji jest ostateczna.
     8. Prace konkursowe będą udostępnione do wglądu dla zainteresowanych nauczycieli lub rodziców 11kwietnia 2019r. w godzinach 15:30 – 17:00 w SP nr 148.

      

      

      

      

      

     1. Program merytoryczny konkursu

      

     Zakres merytoryczny zadań konkursowych obejmuje:

      

     W klasie IV:

      

     • Działania w zbiorze liczb naturalnych;
     • Porównywanie różnicowe i ilorazowe;
     • Liczby rzymskie;
     • Matematyka na co dzień: długość, czas – kalendarz i zegar, prędkość, pieniądze;
     • Pojęcie ułamka, dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach (II etap);
     • Obwód  prostokąta ( II etap );
     • Skala;

      

     W klasie V:

      

     • Działania w zbiorze liczb naturalnych;
     • Podzielność w zbiorze liczb naturalnych;
     • Ułamki zwykłe i działania na nich;
     • Rodzaje kątów (przyległe, wierzchołkowe, naprzemianległe) i ich własności;
     • Matematyka na co dzień ( długość, czas, prędkość, diagramy );
     • Porównywanie różnicowe i ilorazowe;
     • Skala i plan;
     • Własności wielokątów ( II etap ), pole i obwód prostokąta;
     • Działania na liczbach dziesiętnych ( II etap ).

      

     W klasie VI:

      

     • Działania na ułamkach, w tym obliczanie liczby z danego jej ułamka;
     • Obliczenia procentowe, także obliczanie liczby z danego jej procentu;
     • Działania na liczbach całkowitych, wartość bezwzględna ( II etap );
     • Pola wielokątów;
     • Rodzaje kątów (przyległe, wierzchołkowe, naprzemianległe) i ich własności;
     • Matematyka na co dzień ( czas, prędkość, diagramy );
     • Porównywanie różnicowe i ilorazowe;
     • Pole powierzchni i objętość prostopadłościanu.

      

     W klasie VII

      

     1. Działania na liczbach wymiernych;
     2. Wartość bezwzględna;
     3. Obliczenia procentowe;
     4. Potęgi i pierwiastki (II etap);
     5. Wyrażenia algebraiczne i równania(II etap);
     6. Pole wielokąta;
     7. Pole powierzchni i objętość prostopadłościanu.

      

      

     W klasie VIII

      

     • Twierdzenie Pitagorasa;
     • Układ współrzędnych;
     • Statystyka i elementy prawdopodobieństwa;
     • Graniastosłupy i ostrosłupy.

      

      

     1. Ustalenia ogólne

      

      

     1. Niestawienie się uczestnika konkursu w dniu przeprowadzenia konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w tym konkursie. Komisja nie przewiduje żadnych dodatkowych terminów zawodów.
     2. Na II etapie uczestnicy konkursu zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację szkolną.

      

        Przewodnicząca

     Dzielnicowej Komisji Konkursu Matematycznego „Sigma”

      

                                                                       Alicja Burgs